regulamin

Drogi Kliencie! Droga Klientko!

Uczestnictwo w zajęciach we wdech / wydech pilates studio jest dla nas potwierdzeniem, że zapoznałeś/aś się z regulaminem studia i zobowiązujesz się go przestrzegać.

REGULAMIN STUDIA 
Wdech / wydech studio
&
Wdech / wydech joga & pilates

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług wdech / wydech pilates studio (dalej nazywane: Studio), prawa i obowiązki Uczestników zajęć indywidualnych i grupowych (dalej nazywani: Klient / Klienci).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi w ramach Studio: w zakresie treningów metodą Pilates – indywidualnych i grupowych, organizacji eventów fitness oraz autorskich warsztatów i spotkań, jest WDECH WYDECH  Agata Makowska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 11/5, NIP: 898-199-97-10, REGON: 021313292.
 3. Klientem Studia jest każda osoba fizyczna, która posiada ważny karnet lub wykupiony pakiet treningów w Studio w okresie czasu ważności karnetu / pakietu.
 4. Każdy uczestnik zajęć w Studio zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 5. Studio jest organizatorem zajęć pilates w lokalach przy ul. Racławickiej 11/5 oraz ul. Kukuczki 5/19 we Wrocławiu.
 6. Studio  jest otwarte zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie https://wdech-wydech.blog/ 
 7. Studio jest zamknięte w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, wszelkie święta ustawowo wolne od pracy oraz dni ustalone wewnętrznie. Studio może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje w wiadomości SMS wysłanej do uczestników zapisanych na dane zajęcia.
 8. Uczestnikiem zajęć w Studio może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekuna lub pod ich opieką. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.
 9. Każdy uczestnik zajęć przed rozpoczęciem praktyki w studio (przed zajęciami wstępnymi lub pierwszym treningiem) jest proszony o wypełnienie i podpisanie ankiety zdrowotnej, w której jest zobowiązany podać prawdziwe informacje o swoim stanie zdrowia. Wypełnienie ankiety jest warunkiem dopuszczenia do zajęć. Prowadzący ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika do zajęć, jeśli jego stan zdrowia na to nie pozwala. 
 10. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Karty rabatowe innych firm nie są akceptowane.
 11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach poprzez:
  1. zapisanie się na konkretny termin z grafiku studia na stałe i opłacenie rezerwacji miejsca w postaci karnetu.
  2. wykupienie pakietu treningów w określonych terminach.
 12. Karnet jest ważny tylko w wyznaczonym terminie terminie. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 13. W przypadku niewykorzystania opłaconych zajęć w karnecie miesięcznym, można je odrobić w ustalonym przez trenera terminie w ciągu 90 dni, pod warunkiem posiadania ważnego karnetu na dany okres. Niewykorzystane wejścia z poprzedniego miesiąca nie są przenoszone na kolejny miesiąc (np. ze stycznia na marzec). Zajęcia odrabia się na innych zajęciach niż te, na które jest się na stałe zapisanym/ną. 
 14. W wypadku gdy zajęcia nie odbywają się z winy Studia, do karnetu zostaje dodany nowy, kolejny termin zajęć lub jest Klientom proponowany termin zastępczy. 
 15. Karnet jest imiennym biletem wstępu na wybrane zajęcia i nie może zostać przeniesiony na osoby trzecie bez zgody prowadzącego.
 16. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po okazaniu przez Klienta ważnego karnetu lub dowodu zakupu pakietu zajęć.
 17. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 18. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, mogą:
  1. korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć
  2. używać sprzętów Studia przeznaczonych do ćwiczeń tylko w obecności i pod nadzorem nauczyciela/lki.
  3. używać na sali ćwiczeń własnej maty,
  4. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 19. Klient przebywający na terenie Studio zobowiązuje się do:
  1. niezakłócania spokoju i nienaruszania porządku w Studio, a w szczególności do nie przeszkadzania innym Klientom w korzystaniu z zajęć
  2. zgłaszania trenerowi przed treningiem wszelkich kontuzji, niedyspozycji zdrowotnych i kuracji medycznych, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie na treningu
  3. przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz  zakazu korzystania z usług Studia przez osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków uspokajających lub innych wpływających na zaburzenia sprawności psychofizycznej. Jeżeli Klient zażywa powyżej wymienione z powodów medycznych, zobowiązany jest poinformować o tym Studio i okazać zaświadczenie od właściwego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
  4. poniesienia materialnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętów lub pomieszczeń, wynikłe z jego działań i niewłaściwego ich użytkowania
  5. umożliwienia identyfikacji swojej tożsamości na podstawie dowodu osobistego przez pracownika Studio.
 20. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy zobowiązani są do realizowania go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 21. Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie pozycji  pilates bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 22. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 23. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
 24. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry i stroju do ćwiczeń.
 25. Ze względów higienicznych zaleca się zawsze ćwiczyć z własną matą do ćwiczeń lub ręcznikiem. Jeśli Klient nie ma własnej maty, może korzystać z mat Studio dostępnych na sali, na których z ww. względów powinien rozwinąć swój ręcznik.
 26. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 27. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Studio nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 28. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia.
 29. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, nagły wzrost ciśnienia, mdłości, napięcie w oczach, bóle kręgosłupa, stawów lub chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
 30. Nie należy spożywać posiłku na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 31. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
 32. Panie w czasie ciąży lub menstruacji powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 33. Panie w czasie ciąży mają oddzielną sekwencje ćwiczeń nie mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnych bez zgody prowadzącego.
 34. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
 35. Studio nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy zajęć. Uczestnicy korzystają z usług Studio na własną odpowiedzialność
 36. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Okrycia wierzchnie oraz obuwie prosimy wnosić do szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 37. Wszelkie uwagi dotyczące pracy Studio mogą być składane pisemnie w recepcji lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres: wdechwydechstudio@gmail.com 
 38. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 39. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 40. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

%d blogerów lubi to: