regulamin

Drogi Kliencie! Droga Klientko!
Uczestnictwo w zajęciach we wdech / wydech studio jest dla nas potwierdzeniem, że zapoznałeś/aś się z regulaminem studia i zobowiązujesz się go przestrzegać.

Regulamin:
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług wdech / wydech pilates i body & mind studio (dalej nazywane : Studio), prawa i obowiązki Uczestników zajęć indywidualnych i grupowych (dalej nazywani : Klient / Klienci).
2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi w ramach Studio: w zakresie treningów metodą Pilates – indywidualnych i grupowych, organizacji eventów fitness oraz autorskich warsztatów i spotkań, jest HAIN EVENT TEAM Agata Makowska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czysta 4. NIP: 898-199-97-10, REGON: 021313292.
3. Klientem Studia jest każda osoba fizyczna, która posiada ważny karnet lub wykupiony pakiet treningów w Studio w okresie czasu ważności karnetu / pakietu lub, w przypadku użytkowników kart Multisport PLUS i karnetów Ok System, opłaci kaucję, umożliwiającą uczestnictwo w zajęciach.

II. Zasady korzystania z usług Studia.
4. Z usług Studia mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie powyżej 16 r.ż. w obecności prawnych opiekunów lub za ich pisemną zgodą.
5. Klient przebywający na terenie Studio zobowiązuje się do:
– niezakłócania spokoju i nienaruszania porządku w Studio, a w szczególności do nieprzeszkadzania innym Klientom w korzystaniu z zajęć Studio
– zgłaszania trenerowi przed treningiem wszelkich kontuzji, niedyspozycji zdrowotnych i kuracji medycznych, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie na treningu
– zgłaszania trenerowi ciąży, a w wypadku woli uczestniczenia w zajęciach przed ukończeniem 12 tygodnia ciąży, przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach.
– przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz  zakazu korzystania z usług Studia przez osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków uspokajających lub innych wpływających na zaburzenia sprawności psychofizycznej. Jeżeli Klient zażywa powyżej wymienione z powodów medycznych, zobowiązany jest poinformować o tym Studio i okazać zaświadczenie od właściwego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
– poniesienia materialnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętów lub pomieszczeń, wynikłe z jego działań i niewłaściwego ich użytkowania
– umożliwienia identyfikacji swojej tożsamości na podstawie dowodu osobistego przez pracownika Studio.
6. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po okazaniu przez Klienta ważnego karnetu lub dowodu zakupu pakietu zajęć lub poprawnej rejestracji usługi za pomocą karty Multisport Plus lub karnetu OK System (osobne regulacje na temat użytkowania kart – punkt III.)
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach poprzez:
a) zapisanie się na konkretny termin z grafiku studia na stałe i opłacenie rezerwacji miejsca w postaci karnetu lub opłaty rezerwacyjnej
b) wykupienie pakietu treningów w określonych terminach
c) wysłanie prośby o rezerwację miejsca na pojedynczych zajęciach poprzez SMS na numer telefonu +48 501 76 56 36 i otrzymanie pozytywnej odpowiedzi
W przypadku niedokonania rezerwacji Klient może wziąć udział w wybranych zajęciach, jeżeli na sali jest wolne miejsce.
8.. Ze względów higienicznych zaleca się zawsze ćwiczyć z własną matą do ćwiczeń lub ręcznikiem. Jeśli Klient nie ma własnej maty, może korzystać z mat Studio dostępnych na sali, na których z ww. względów powinien rozwinąć swój ręcznik.
9. Nie należy spożywać posiłku na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

III. Użytkowanie Kart Multisport Plus i karnetów OK System (dalej zwanych : Karty).
10. W ramach Kart rozliczane są tylko zajęcia wskazane w grafiku Studia jako te, na których honorowane są Karty.
11. Przy rezerwacji miejsca na zajęciach, Klient posiadający Kartę wpłaca gotówkową kaucję w wysokości wartości miesięcznego karnetu na zajęcia (cena regularna karnetu, bez zniżek).
12. Rezerwacja miejsca Klienta posiadającego kaucję na zajęciach jest ważna, dopóki jego kaucja pozostała w Studio może pokryć choć jedną nieobecność na zajęciach. W przypadku wyczerpania kaucji, rezerwacja miejsca staje się nieważna.
13. Każda nieobecność na zajęciach skutkuje pobraniem z kaucji równowartości pojedynczych zajęć, o ile nie została odrobiona w ustalonych przez trenera terminie w przeciągu 30 dni.
14. Kaucja jest rozliczana zwrotnie w momencie rezygnacji Klienta z udziału w zajęciach i rezerwacji miejsca. Użytkownik odbiera kaucję pomniejszoną o wartość opuszczonych i nieodrobionych zajęć.
15. Kwota pobrana z kaucji jest poświadczona paragonem fiskalnym lub fakturą VAT (wedle życzenia Klienta).
16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja wizyty Kartą oraz okazanie dowodu tożsamości przed rozpoczęciem zajęć.

IV. Postanowienia końcowe.
17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.